1. Postanowienia podstawowe
  1.1. Zakład – umowa o wygraną zawarta pomiędzy klientem a firmą bukmacherską, zgodnie z ustalonym Regulaminem, przy czym wynik tej umowy zależy od zdarzenia, co do którego nie wiadomo, czy ono nastąpi, czy nie. Zakłady są przyjmowane od klientów na warunkach oferowanych przez firmę bukmacherską.

1.2. Wynik – wynik zdarzenia (wydarzeń), na które postawiono zakład.

1.3. Klient – osoba, która stawia zakład w firmie bukmacherskiej na wynik zdarzenia.

1.4. Linia – zbiór wydarzeń, możliwe wyniki tych wydarzeń, kursy na możliwe wyniki tych wydarzeń, ich data i godzina, po których firma bukmacherska przestaje przyjmować zakłady na wyniki tych wydarzeń.

1.5. Anulowanie zakładu to zdarzenie, dla którego nie dokonuje się naliczenia i wypłaty wygranych. W przypadku „anulowania zakładu”, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, transakcja między organizatorem a klientem jest uważana za niezawartą i zwrot pieniędzy jest dokonywany w takiej wysokości.

1.6. Normalny czas meczowy to czas trwania meczu zgodnie z zasadami współzawodnictwa dla tego sportu, wliczając w to przerwy sędziego. Normalny czas meczu nie obejmuje dogrywki, dogrywki, serii rzutów karnych, serii rzutów karnych itp.

1.7. Wszystkie stawki są obliczane na podstawie informacji dostarczonych przez centrum przetwarzania.

1.8. Obstawiający naliczanie wygranych zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość naliczonych wygranych, a w przypadku braku porozumienia co do naliczonych wygranych powiadomić o tym firmę bukmacherską, podając w odwołaniu numer konta, datę, godzinę, zdarzenie, kwotę, wybrany wynik zdarzenia, kursy, a także powody niezgody z naliczonymi wygranymi. Wszelkie roszczenia dotyczące narosłych wygranych są przyjmowane w ciągu 10 (dziesięciu) dni.

1.9. Zakład postawiony przez klienta na określony wynik wydarzenia jest uważany za wygrany, jeśli wszystkie wyniki określone w takim zakładzie są prawidłowo przewidziane.

1.10. Warunki przyjmowania zakładów (kursy, handicapy, sumy, limity maksymalnego zakładu itp.) można zmienić po każdym zakładzie, podczas gdy warunki wcześniej zawartych zakładów pozostają niezmienione. Klient przed zawarciem umowy musi zapoznać się ze wszystkimi zmianami w dotychczasowej linii.

1.11. Zakłady postawione na wydarzenia, których wynik jest znany w momencie obstawiania, mogą być rozstrzygane po kursie „1”.

1.12. Zgodnie z niniejszą Umową, w przypadku sporów powstałych między klientem (uczestnikiem umowy) a firmą bukmacherską, w kwestiach związanych z zawarciem i wykonaniem zwycięskiej umowy zawartej między klientem (uczestnikiem umowy) a zakładem bukmacherskim, w tym pytania o wypłatę wygranych, zdarzenia wynikowe, współczynniki wygranych, kwestie innych istotnych warunków zawieranej umowy, a także w sprawach uznania umowy za niezawartą lub nieważną, strony ustalają obligatoryjne postępowanie roszczeniowe w celu rozstrzygnięcia powstałych sporów (procedura przedsądowa).

1.13. Roszczenie należy zgłosić w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym osoba dowiedziała się lub powinna była dowiedzieć się o naruszeniu jej prawa. Wszelkie argumenty i fakty potwierdzające i uzasadniające zawarte w nim roszczenia należy dołączyć do roszczenia. W przypadku braku roszczeń wystarczających do uzasadnienia roszczeń określonych w reklamacji, reklamacja zostanie zwrócona bez rozpoznania.

1.14. W przypadku błędów personelu przy przyjmowaniu zakładów (oczywiste literówki w proponowanej liście wydarzeń, niedopasowanie kursów w linii i zakładzie itp.), w przypadku odstępstwa od niniejszych zasad przy przyjmowaniu zakładów, a także w przypadku inne argumenty potwierdzające niepoprawność zakładów, firma bukmacherska pozostawia sobie prawo do uznania zakładów na takich warunkach za nieważne. Te zakłady są wypłacane po kursie „1”.

1.15. W przypadku podejrzeń o niesportowy charakter meczów firma ma prawo zablokować zakłady na wydarzenie sportowe do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia organizacji międzynarodowej oraz ogłosić zakłady nieważne w przypadku stwierdzenia niesportowej walki. Te zakłady są wypłacane po kursie „1”. Administracja nie jest zobowiązana do przedstawiania dowodów i wniosków uczestnikom zakładu.

1.16. W przypadku, gdyby w naszych kursach był oczywisty błąd, wówczas taki kurs zostanie obliczony zgodnie z ostatecznym wynikiem po aktualnych kursach odpowiadających temu rynkowi.

1.17. Firma bukmacherska nie przyjmuje roszczeń dotyczących rozbieżności w transliteracji (tłumaczeniu z języków obcych) nazw drużyn, imion zawodników, miejsc rozgrywania zawodów. Wszelkie informacje podane w nazwie turnieju mają charakter pomocniczy. Ewentualne błędy w tych informacjach nie są podstawą do zwrotu zakładów.

1.18. Firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta gry i anulowania wszystkich zakładów postawionych na tym koncie, jeśli zostanie ustalone, że obstawiający posiadał informacje o wyniku zdarzenia w momencie stawiania zakładów. Jednocześnie administracja bukmachera

Rosyjska firma nie jest zobowiązana do przedstawiania dowodów i wniosków uczestnikom zakładu.

 1. Podstawowe zasady przyjmowania zakładów
  2.1. Firma bukmacherska ma prawo ograniczyć maksymalny zakład, kursy na poszczególne wydarzenia, a także ograniczyć lub zwiększyć maksymalny zakład, kursy dla konkretnego klienta bez powiadomienia lub wyjaśnienia.

2.2. Akceptacja powtarzających się zakładów na jeden wynik lub kombinację wyników jednego gracza może zostać ograniczona decyzją firmy bukmacherskiej.

2.3. Zakład uważa się za przyjęty po jego zarejestrowaniu na serwerze i wystawieniu potwierdzenia online. Zarejestrowane zakłady nie podlegają anulowaniu ani korekcie.

2.4. Zakłady przyjmowane są wyłącznie w wysokości nieprzekraczającej aktualnego salda na koncie klienta. Po zarejestrowaniu zakładu kwota zakładu zostanie pobrana z konta. Po rozliczeniu zakładów wygrana kwota zostanie zaksięgowana na koncie klienta.

2.5. Zakłady są przyjmowane przed rozpoczęciem wydarzenia; data, godzina rozpoczęcia wydarzeń i związane z nimi komentarze, wskazane w wierszu, mają charakter orientacyjny. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu zakład zostanie postawiony po faktycznym rozpoczęciu wydarzenia, taki zakład jest uważany za nieważny. Wyjątkiem są zakłady na wydarzenia na żywo, tj. zakłady w trakcie meczu. Takie zakłady są uważane za ważne do końca meczu.

2.6. Zakłady LINIA i NA ŻYWO nie są edytowane ani usuwane, z wyjątkiem szczególnych przypadków przewidzianych w niniejszych zasadach.

2.7. W przypadku, gdy zakład podlega anulowaniu, zwrot następuje w pojedynczym zakładzie. W przypadku zakładów ekspresowych, w przypadku anulowania zakładu na jedno lub więcej wydarzeń, obliczanie wygranych z tych wydarzeń nie jest wykonywane.

2.8. W przypadku nieprawidłowo obliczonych zakładów (na przykład z powodu błędnie wprowadzonych wyników), takie zakłady są przeliczane. W takim przypadku zakłady postawione między błędnym rozliczeniem a ponownym obliczeniem są uznawane za ważne. Jeśli po przeliczeniu saldo gracza okazało się ujemne, nie może on obstawiać zakładów, dopóki nie zasili swojego konta.

2.9. Wszystkie wydarzenia sportowe będą uważane za przełożone i odwołane tylko wtedy, gdy istnieją informacje z oficjalnych dokumentów organizacji organizujących zawody sportowe, oficjalnych stron internetowych federacji sportowych, stron internetowych klubów sportowych i innych źródeł informacji sportowych i na podstawie tych danych sport zdarzenia wskazane w wierszu są korygowane.

2.10. Zakład podlega anulowaniu, jeśli klient celowo wprowadził w błąd personel (pracowników firmy bukmacherskiej) poprzez podanie im nieprawdziwych informacji i wymagań dotyczących akceptacji zakładów, wypłaty wygranych, wyniku zdarzenia i innych informacji i wymagań tego Natura. Powyższe przypadki dotyczą również małoletnich poniżej 18 roku życia, a także ich rodziców.

2.11. Zakład może zostać anulowany, jeśli zakład jest obstawiony na znany wynik (wydarzenie miało miejsce, ale wynik nie został zaktualizowany w systemie).

 1. Rodzaje zakładów
  3.1. Single – zakład na pojedynczy wynik zdarzenia. Wygrana w pojedynczym zakładzie jest równa iloczynowi kwoty zakładu i współczynnika ustalonego dla tego wyniku.

3.2. Express – zakład na kilka niezależnych wyników wydarzeń. Wygrana z akumulatora jest równa iloczynowi kwoty zakładu i kursów wszystkich wyników zawartych w zakładzie akumulatorowym. Utrata jednego z wyników ekspresu oznacza utratę całego ekspresu.

 1. Ograniczenia dotyczące włączania niektórych wyników wydarzeń
  4.1. Tylko jeden z wyników zależnych może być uwzględniony w ekspresie. Jeśli dwa lub więcej zdarzeń zależnych jest zawartych w jednym ekspresie, zdarzenia o najniższych kursach z tego ekspresu są wykluczone.

4.2. Wyniki zależne (zdarzenia współzależne) – wynik jednej części zakładu wpływa na wynik drugiej części.

4.3. Zakłady na wydarzenia „Drużyna zdobędzie rzut karny Tak/Nie” są uważane za przegrane, jeśli w regulaminowym czasie gry nie został przyznany żaden rzut karny.

4.4. Zakłady na wydarzenia „Jak zostanie zdobyta bramka”, „Następna bramka” są uważane za przegrane, jeśli bramka, której liczba jest wskazana w zakładzie, nie została strzelona.

 1. Przyjmowanie zakładów w trakcie meczu (zakłady na żywo)
  5.1. Zakłady na żywo są akceptowane na wyniki główne i dodatkowe. Możesz obstawiać pojedyncze zakłady na żywo i łączyć je w jeden zakład ekspresowy.

5.2. Zakład uważa się za zaakceptowany po rejestracji na serwerze i wysłaniu potwierdzenia online. Przyjęta stawka nie może ulec zmianie. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w sekcji „Podstawowe zasady przyjmowania zakładów” możliwe jest obliczenie zakładu na żywo ze współczynnikiem „1”.

5.3. Firma bukmacherska nie odpowiada za nieścisłości w aktualnych wynikach meczów oraz wyświetlanie nazwisk sportowców i nazw drużyn, na które przyjmowane są zakłady na żywo. Klienci powinni również korzystać z innych niezależnych źródeł informacji.

5.4. Zakłady na żywo nie są edytowane ani usuwane.

 1. Wyniki meczów, data i godzina ich rozpoczęcia, procedura rozwiązywania sporów
  6.1. Obliczenie zakładów może zostać zmienione z powodu nieprawidłowego wyniku podanego przez bukmachera.

6.2. Przy obliczaniu zakładów brany jest pod uwagę rzeczywisty czas rozpoczęcia wydarzeń, który jest wstępnie ustalany

jest podzielony na podstawie oficjalnych dokumentów organizacji prowadzących zawody sportowe, a jeśli nie ma takich zatwierdzonych dokumentów, to na podstawie oficjalnych stron internetowych federacji sportowych, stron internetowych klubów sportowych i innych źródeł informacji sportowych.

6.3. Firma bukmacherska nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność między datą i godziną faktycznego rozpoczęcia wydarzeń. Data i godzina rozpoczęcia wydarzenia wskazane w wierszu są orientacyjne. Przy obliczaniu zakładów brany jest pod uwagę rzeczywisty czas rozpoczęcia wydarzenia, który jest ustalany na podstawie oficjalnych dokumentów organizacji prowadzącej zawody.

6.4. Firma bukmacherska nie odpowiada za nieścisłości w nazwie mistrzostw, nazwach drużyn i czasie trwania meczów (wydarzeń sportowych). Dane wskazane w wierszu i na żywo mają charakter orientacyjny. Klienci muszą korzystać z innych niezależnych źródeł informacji w celu wyjaśnienia danych dotyczących wydarzenia sportowego.

6.5. Roszczenia dotyczące wyniku imprezy są przyjmowane w ciągu 10 dni kalendarzowych od zakończenia imprezy, jeśli istnieją oficjalne dokumenty dotyczące wyniku imprezy organizacji prowadzącej zawody.

6.6. Zakłady postawione po rozpoczęciu wydarzenia są obliczane po kursie „1” (z wyłączeniem zakładów na żywo); w zakładach akumulowanych współczynnik dla takich zakładów jest uważany za równy „1”.

6.7. Jeżeli klient postawił zakład na wydarzenie, którego wynik znał, taki zakład podlega anulowaniu. W takim przypadku decyzję podejmuje firma bukmacherska po specjalnym zamkniętym dochodzeniu. Wszelkie działania związane z takim zakładem są czasowo zawieszone.

6.8. Jeśli uczestnik odmówi walki przed rozpoczęciem wydarzenia, wszystkie zakłady na tego uczestnika zostaną anulowane.

6.9. Jeśli uczestnik z jakiegokolwiek powodu (kontuzja, odmowa itp.) wycofa się z zawodów, wszystkie zakłady postawione przed rozpoczęciem ostatniej rundy lub etapu zawodów, w których brał udział, są uważane za ważne, a pozostałe zakłady są nieważne.

6.10. Jeżeli uczestnik, członek zespołu (piłkarz, hokeista, koszykarz itp.) nie brał udziału w meczu, kursy na niego są przyjmowane jako „1”, chyba że określono inaczej.

6.11. Jeżeli w meczu tenisowym odmowa (dyskwalifikacja) nastąpiła przed rozpoczęciem meczu, kursy na zakłady są równe „1”, z wyjątkiem zakładów na wynik uczestnika w rozgrywkach. Jeżeli mecz tenisowy zostanie przerwany, nieukończony tego samego dnia i przełożony, zakłady na niego pozostają ważne do końca turnieju, w którym ten mecz się odbył, do czasu zakończenia meczu lub odmowy jednego z uczestników.

6.12. Jeżeli w wydarzeniu (mecz, porównanie lub walka) wskazana jest jedna para uczestników (drużyny, sportowcy), a następnie zmienia się skład pary, wszystkie zakłady na to wydarzenie są anulowane.

6.13. W rozgrywkach drużynowych, jeśli z jakiegokolwiek powodu jeden lub więcej członków którejkolwiek z drużyn zostanie zastąpionych, zakłady na wynik całego meczu będą ważne.

6.14. W meczach deblowych, jeśli wskazany jest skład par, jeśli przynajmniej jeden z uczestników zostanie zastąpiony, szanse na wygraną w zakładach będą równe „1”; jeśli skład nie jest określony, zakłady pozostają ważne.

6.15. W zawodach, w których używane są pojęcia „gospodarze” i „goście”, w przypadku przeniesienia wydarzenia: na neutralne pole zakłady pozostają ważne; na boisku drużyny przeciwnej zakłady są ważne.

6.16. Jeśli pojęcia „gospodarze” i „goście” nie mają zastosowania do wydarzenia (na przykład w grach pojedynczych i podwójnych), to w przypadku zmiany miejsca wydarzenia wszystkie zakłady na nie pozostają ważne.

6.17. Drużyny NBA, NHL, AHL, CHL, OHL, WHL, East Coast Hockey League of North America mogą znajdować się zarówno w kolejności bezpośredniej (gospodarze – goście), jak i odwrotnie. W przypadku odwrotnej umowy nie następuje zwrot ze stawek.

6.18. W meczach towarzyskich, turniejach towarzyskich klubów, jeśli miejsce wydarzenia ulegnie zmianie, wszystkie zakłady na to wydarzenie pozostają ważne.

6.19. Sporty lub sytuacje, dla których nie ma odrębnego opisu cech przyjmowania i obliczania zakładów, podlegają Przepisom Ogólnym.

6.20. W sytuacjach spornych, które nie mają precedensu, ostateczną decyzję podejmuje firma bukmacherska.

6.21. W przypadku niezgodności danych z różnych źródeł informacji (data, godzina, wynik, nazwa drużyny) firma bukmacherska wstrzymuje wypłatę wygranych do czasu pełnego zbadania autentyczności tych informacji. Jeżeli wynik zakończonego wydarzenia prezentowany na oficjalnej stronie internetowej różni się od danych z transmisji telewizyjnej, Spółka zastrzega sobie prawo do dokonania kalkulacji na podstawie danych z transmisji telewizyjnej.

6.22. W przypadku wykrycia błędu w programie wypłaty kursów i rozpoznania go przez firmę, wszystkie zakłady postawione na te wydarzenia są uważane za wygrane, a zakłady są wypłacane po kursie wygranej równym „1”.

 1. Imprezy
  7.1. Wszystkie klauzule Umowy, w tym zaimki „my”, „nas”, „nasz” lub „Firma”, odnoszą się do Firmy, z którą klient zawiera umowę, zgodnie

ii z pkt 1 powyżej.

 1. Zmiana warunków
  8.1. Z wielu powodów, a mianowicie: handlowych, prawnych oraz związanych z obsługą klienta, mamy prawo do dokonywania wszelkich zmian w Umowie. Aktualne klauzule Umowy oraz daty ich wejścia w życie dostępne są w Serwisie. Klient jest osobiście odpowiedzialny za zapoznanie się z obowiązującą Umową. Spółka ma prawo do dokonywania zmian w funkcjonowaniu serwisu internetowego w każdym czasie i bez uprzedniego informowania Klientów.

8.2. W przypadku braku zgody na zmienione postanowienia Umowy Klient musi zaprzestać korzystania z serwisu internetowego. Dalsze korzystanie z serwisu internetowego po wejściu w życie zmienionych postanowień Umowy będzie uważane za jego pełną akceptację, niezależnie od tego, czy klient otrzymał powiadomienie lub dowiedział się o zmianach w zaktualizowanej Umowie.

 1. Prawo żądania
  9.1. Zabronione jest korzystanie z serwisu internetowego osobom poniżej 18 roku życia lub wieku (zwanym dalej „Pełnoletnim”), który jest obowiązkowy do legalnego udziału w grach hazardowych zgodnie z prawem danej jurysdykcji. Korzystanie z Serwisu przez osoby poniżej Dopuszczalnego Wieku jest bezpośrednim naruszeniem Umowy. W związku z tym mamy prawo zażądać dokumentów, które mogą potwierdzić wiek Klienta. Klientowi może odmówić świadczenia usług, a jego konto może zostać czasowo zawieszone, chyba że na nasze żądanie zostanie przedstawiony dowód, że Klient jest pełnoletni.

9.2. Hazard online jest prawnie zabroniony w niektórych jurysdykcjach. Akceptując Umowę Klient ma świadomość, że Spółka nie może udzielać gwarancji ani porad prawnych dotyczących legalności korzystania z serwisu internetowego na terytorium jurysdykcji, w której Klient się znajduje. Nie możemy twierdzić, że usługi Witryny Internetowej nie naruszają praw obowiązujących w jurysdykcji Klienta. Klient korzysta z usług serwisu na własne życzenie i ponosi pełną odpowiedzialność, mając świadomość wszelkich możliwych zagrożeń.

9.3. Nie poszukujemy i nie zamierzamy świadczyć Klientowi usług naruszających prawo jego jurysdykcji. Akceptując Umowę, Klient potwierdza i gwarantuje, że korzystanie ze strony internetowej jest zgodne z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi na terytorium jego jurysdykcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za nielegalne korzystanie z usług serwisu internetowego.

9.4. Ze względów prawnych nie przyjmujemy Klientów z następujących krajów:

9.4.1. Bezwzględne ograniczenie dotyczy USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Łotwy, Litwy, Holandii, Francji, Włoch, Szwajcarii, Albanii, Barbadosu, Pakistanu, Syrii, Sudanu Południowego, Kajmanów, Haiti, Jamajki, Korei Północnej, Malty i Panama. Osobom zamieszkałym lub znajdującym się w tych krajach nie wolno otwierać rachunków ani wpłacać środków w Witrynie. Zmiany są możliwe w liście jurysdykcji i mogą być dokonywane przez Spółkę bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Zgadzasz się, że nie otworzysz konta ani nie przekażesz na nie środków, będąc na terytorium jednej z powyższych jurysdykcji.

9.4.2. Czarna lista. Oprócz klauzuli 9.4.1, wszystkie gry NetEnt są zabronione w następujących krajach: Afganistan, Albania, Angola, Australia, Kambodża, Wietnam, Gujana, Hongkong, Indonezja, Iran, Irak, Izrael, Kuwejt, Laos, Birma, Namibia , Nikaragua, Korea Północna, Pakistan, Panama, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Serbia, Singapur, Korea Południowa, Sudan, Syria, Tajwan, Uganda, Jemen, Zimbabwe, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Łotwa, Litwa, Meksyk, Portugalia i Rumunia .

9.4.3. Place zabaw dla firm.

9.4.3.1. Gry Guns & Roses, Jimi Hendrix i Motörhead nie są obsługiwane w następujących krajach: Afganistan, Albania, Albania, Angola, Gabon, Gondung, Indonezja, Iran, Jordania, Iran, Kuwejt, Laos, Birma, Namibia, Nikaragua, Panama, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Sudan, Syria, Tajwan, Uganda, Jemen, Zimbabwe, Belgia, Bułgaria, Kanada, Dania, Estonia, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Meksyk, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Stany Zjednoczone Ameryki, Azerbejdżanu, Chin, Indii, Malezji, Kataru, Rosji, Tajlandii, Tunezji, Turcji i Ukrainy.

9.4.3.2. Universal Monster Games (Frankenstein, Bride of Frankenstein, Dracula, Curse of the Phantom, Creature from the Black Lagoon i Invisible Man) są obsługiwane tylko w następujących krajach: Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Mołdawia, Monako, Czarnogóra, Norwegia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Ukraina, Chorwacja, Macedonia, Turcja, Austria, Bułgaria, Cypr, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Luksemburg, Malta, Holandia , Peru , Polska, Słowacja, Słowenia i Szwecja.

9.4.4. Terytoria Zjednoczonego Jackpota nie są obsługiwane w następujących krajach: Australia, Azerbejdżan, Chiny, Dania, Indie, Izrael, Włochy, Yap

Japonia, Malezja, Katar, Rosja, Hiszpania, Tajlandia, Tunezja, Turcja, ZEA i Ukraina.

9.5. Zakłady nie są akceptowane:

9.5.1. od osób będących uczestnikami wydarzeń, na które zawierane są zakłady (sportowcy, trenerzy, sędziowie, właściciele lub funkcjonariusze klubów oraz inne osoby, które mają możliwość wpłynięcia na wynik wydarzenia), a także od osób działających w ich imieniu ;

9.5.2. od osób reprezentujących interesy innych bukmacherów;

9.5.3. od innych osób, których udział w umowie z firmą bukmacherską jest zabroniony przez obowiązujące prawo.

9.6. Odpowiedzialność za naruszenie punktu 9.5 niniejszej Umowy ponosi obstawiający. W przypadku naruszenia niniejszej Umowy Firma Bukmacherska zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty wygranych lub zwrotu zapłaconych kwot, a także do anulowania wszelkich zakładów. Firma bukmacherska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, kiedy dokładnie dowiedziała się, że klient należy do jednej z wymienionych kategorii osób. Oznacza to, że firma bukmacherska ma prawo do podjęcia tych środków w dowolnym momencie, gdy okaże się, że klient jest jedną z wyznaczonych osób.

9.7. Jeśli uczestnik zakładów dopuści się nieuczciwych działań przeciwko firmie bukmacherskiej (wielokont, korzystanie z oprogramowania do automatyzacji zakładów, granie w sytuacjach arbitrażowych, jeśli konto zakładów nie jest używane do zawierania zakładów, nadużywanie programów lojalnościowych itp.), wtedy obstawianie firma zastrzega sobie prawo do zaprzestania takich nieuczciwych działań poprzez:

anulowanie zakładów;
zamknięcie konta uczestnika zakładów ze zwrotem środków wpłaconych na konto jako kaucję;
odwołuje się do organów ścigania w sprawie popełnienia przez takiego gracza nieuczciwych działań.

 1. Otwarcie konta
  10.1. Aby uzyskać dostęp do wszystkich głównych usług strony internetowej, musisz otworzyć konto. W tym celu Klient może zarejestrować się w „1 kliknięcie” lub wskazać swój adres e-mail i wymyślić hasło, które później posłuży do wejścia na konto w grze, a także dodatkowo wymagane jest podanie danych osobowych : imię i nazwisko, numer telefonu i data urodzenia.

10.2. Aby potwierdzić prawdziwość informacji, Spółka ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających tożsamość Klienta, a także potwierdzenia szczegółów płatności, które zostały użyte we wszystkich transakcjach na stronie. W ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądanych danych do Klienta wysyłane jest powiadomienie na podstawie wyników weryfikacji podanych przez niego informacji.

10.2.1 W ramach procedury weryfikacji pracownik ochrony może zainicjować dodatkową weryfikację za pośrednictwem wideokonferencji. W ciągu 3 dni roboczych Klient jest informowany o wynikach wideokonferencji.

10.3 W przypadku odmowy weryfikacji, Spółka ma prawo zablokować konto Klienta do czasu zakończenia weryfikacji.

10.4. Klient potwierdza, że ​​podczas rejestracji w Serwisie podał pełne i rzetelne informacje o sobie, a w przypadku zaistnienia w nim jakichkolwiek zmian Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dodania ich do swojego profilu. Nieprzestrzeganie lub ignorowanie tej zasady może skutkować zastosowaniem ograniczeń, zawieszeniem lub zablokowaniem konta, a także anulowaniem płatności.

10.5. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów podczas rejestracji w Serwisie Klient może skontaktować się z obsługą techniczną w trybie czatu online lub zadzwonić pod numer – 8 (800) 301-77-89 (całą dobę).

10.6. Każdy Klient może otworzyć tylko jedno konto w Serwisie. Pozostałe rachunki otwarte przez Klienta będą traktowane jako duplikaty. Mamy prawo zamknąć takie konta i:

10.6.1. unieważnić wszystkie transakcje przeprowadzone na zduplikowanym rachunku;

10.6.2. nie zwracać Klientom wszystkich depozytów i zakładów dokonanych z kont głównych i zapasowych;

10.6.3. zażądać zwrotu wszystkich wygranych, bonusów i środków otrzymanych przy korzystaniu z duplikatu konta. Klient zobowiązany jest do ich zwrotu na nasze pierwsze żądanie.

 1. Weryfikacja tożsamości. Ochrona przed praniem pieniędzy
  11.1. Akceptując niniejszą Umowę, Klient zobowiązuje się, zgadza się i gwarantuje, że:

11.1.1. Klient ma co najmniej 18 lat lub jest w wieku wystarczającym, aby zostać uznanym za pełnoletni, aby móc legalnie uczestniczyć w grach hazardowych bez naruszania obowiązujących przepisów danej jurysdykcji;

11.1.2. Klient jest pełnoprawnym i prawnym właścicielem wszystkich środków na swoim koncie. Wszystkie informacje podane przez Klienta są prawdziwe, rzetelne, aktualne i dokładne;

11.1.3. Klient ma pełną świadomość, że korzystanie ze strony internetowej może prowadzić do utraty środków, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne straty. Klient potwierdza, że ​​korzysta z serwisu internetowego z własnej woli, decyzji oraz na własne ryzyko i ryzyko. Klient nie ma prawa zgłaszać Spółce jakichkolwiek roszczeń związanych z jego stratami i stratami;

11.1.4. Klient wyraźnie rozumie ogólne zasady, zasady i procedury świadczenia usług oraz specyfikę gry w Internecie. Klient przyjmuje do wiadomości, że jego obowiązkiem jest upewnienie się, że dane, zakłady i gry są prawidłowe. Klient zgadza się nie wykonywać działań i czynów, które mogą zaszkodzić reputacji Firmy.

11.2. Akceptując warunki Umowy Klient daje nam prawo do zorganizowania okresowych kontroli (według naszego uznania lub na żądanie osoby trzeciej, w tym upoważnionych organów) w celu potwierdzenia tożsamości Klienta i prawdziwości podanych informacji.

11.3 Akceptując warunki Umowy, Klient daje nam prawo do poinformowania klienta Spółki o nowościach wszelkimi dostępnymi środkami,

wydarzenia, promocje i wyniki.

11.4. W okresie kontroli możliwość wypłaty środków z konta Klienta może być ograniczona.

11.5. Jeżeli w trakcie weryfikacji okaże się, że podane informacje są nieprawdziwe, zostanie to uznane za naruszenie warunków Umowy, co z kolei daje nam prawo do natychmiastowego zamknięcia konta Klienta lub odmowy skorzystania przez Klienta z usług stronie internetowej, oprócz innych działań według naszego uznania.

11.6. Jeśli nie jesteśmy w stanie potwierdzić, że Klient osiągnął wiek prawny, będziemy mieć prawo do zawieszenia konta Klienta. Jeżeli wiek Klienta był niższy niż Wiek Dopuszczalny w momencie udziału w operacjach w Serwisie, to:

11.6.1. konto Klienta zostanie zamknięte;

11.6.2. środki dostępne na rachunku zostaną zwrócone, a wszystkie transakcje pieniężne dokonane w tym okresie zostaną uznane za nieważne;

11.6.3.

wszystkie zakłady postawione w tym okresie zostaną anulowane i zwrócone;

11.6.4. kwoty wygranych otrzymanych w okresie, w którym wiek Klienta był niższy niż Dopuszczalny Wiek, zostaną uznane za nieważne. Klient jest zobowiązany, na nasze pierwsze żądanie, zwrócić nam wszystkie środki pobrane z konta do gry.

 1. Nazwa użytkownika, hasło i bezpieczeństwo
  12.1. Po założeniu konta w serwisie internetowym Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła i nazwy użytkownika oraz nie ujawniania tych informacji osobom trzecim. W przypadku utraty danych niezbędnych do uzyskania dostępu do konta można je odnaleźć lub przywrócić, klikając przycisk „Odzyskaj hasło”.

12.2. Klient odpowiada za bezpieczeństwo hasła, a także wszelkich działań i transakcji dokonywanych z jego konta. Ponadto Klient odpowiada za wszelkie straty poniesione przez niego w wyniku działania osoby trzeciej.

12.3. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa i nieuprawnionego dostępu do konta, Klient musi niezwłocznie powiadomić Spółkę. W razie potrzeby Klient jest zobowiązany do przedstawienia Spółce dowodów, że rzeczywiście miał miejsce nieuprawniony dostęp. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku nieprawidłowego lub nieostrożnego użycia nazwy użytkownika i hasła przez osobę trzecią lub nieuprawnionego dostępu do konta.

 1. Wpłaty, wpłaty i wypłaty środków z rachunku
  13.1. Aby postawić zakład w Serwisie, Klient musi wpłacić na swoje konto określoną kwotę pieniędzy.

13.2. Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, że:

13.2.1. środki zdeponowane na koncie gry nie zostały uzyskane w sposób niezgodny z prawem lub zabroniony;

13.2.2. nie odmówi zrealizowanych transakcji, nie odmówi i nie cofnie dokonanych płatności, które mogą być przyczyną zwrotu pieniędzy osobie trzeciej i pozwolą mu uniknąć odpowiedzialności prawnej.

13.3. Nie przyjmujemy środków od osób trzecich: przyjaciół, krewnych lub partnerów. Operacje wpłaty i wypłaty środków są dozwolone tylko przy użyciu kart płatniczych zarejestrowanych na nazwisko Klienta. W przypadku naruszenia tego warunku wszystkie wygrane mogą zostać skonfiskowane.

13.4. W przypadku zlecenia przelewu bankowego o zwrot środków prawowitemu właścicielowi, wszelkie koszty i prowizje pokrywa odbiorca.

13.5. Nie przyjmujemy płatności gotówką. Możemy korzystać z różnych procesorów płatności elektronicznych lub instytucji finansowych do płatności elektronicznych, w tym płatności i wypłat na rzecz Klientów. Z wyjątkiem przypadków, gdy zasady i warunki tych instytucji nie są sprzeczne z warunkami Umowy, Klient w pełni akceptuje takie zasady.

13.6. Klient zobowiązuje się nie odmawiać, nie anulować ani nie anulować transakcji dokonanych za pomocą swojego konta. Ponadto w każdym z takich przypadków Klient jest zobowiązany do zwrotu lub zrekompensowania Spółce kwoty nieulokowanych środków, w tym kosztów, które możemy ponieść w związku z odbiorem depozytów Klienta.

13.7. Mamy prawo zablokować konto Klienta, a także anulować wpłaty i odebrać wygraną w przypadku podejrzenia, że ​​zasilenie konta zostało dokonane w sposób nieuczciwy. Mamy prawo powiadomić odpowiednie władze o nieuczciwych płatnościach i nielegalnych działaniach. Mamy prawo korzystać z usług firm windykacyjnych w celu odzyskania płatności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie kart kredytowych, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako skradzione.

13.8. Mamy prawo wykorzystać dodatnie saldo rachunku Klienta do spłaty kwoty pieniędzy, którą Klient jest winien Firmie. W szczególności w przypadku powtarzających się zakładów lub zakładów, paragraf 15 („Zmowa, wprowadzająca w błąd, oszukańcza i przestępcza działalność”) lub paragraf 19 („Błędy i pominięcia”).

13.9. Klient jest w pełni świadomy i akceptuje fakt, że konto do gry nie jest kontem bankowym. Dlatego w związku z tym nie mają zastosowania metody ubezpieczenia, doładowania, gwarancje i inne metody ochrony przed systemem gwarantowania depozytów i innymi systemami ubezpieczeniowymi. Od środków na koncie do gry nie są naliczane żadne odsetki.

13.10. Klient ma prawo złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy z konta pod warunkiem, że:

13.10.1. wszystkie płatności otrzymane na konto zostały zweryfikowane i żadna z nich nie została anulowana ani anulowana;

13.10.2. kontrole zostały przeprowadzone prawidłowo.

13.11. Ubiegając się o wypłatę środków z konta, należy wziąć pod uwagę następujące punkty:

13.11.1. profil gry musi być całkowicie wypełniony. A także, jeśli Klient zarejestrował się za pomocą funkcji „W 1 Klik”, musi zmienić adres e-mail w swoim profilu osobistym;

13.11.2. jeśli kwota wnioskowana o wypłatę przekracza łączną liczbę wypłat środków w wysokości 50 000 rubli, wówczas konieczne będzie sprawdzenie

pojedyncza procedura identyfikacji. W celu jego realizacji Klient musi przesłać nam kopię lub fotografię cyfrową dokumentu tożsamości Klienta. Doładowując konto kartą kredytową, musisz przesłać kopię obrazu obu stron tej karty. Pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry muszą być widoczne w numerze karty, kod CVV2 można zamalować;

13.11.3. Kwota wypłaty do 5000 rubli jest wypłacana na konto klienta od 1-60 minut od momentu złożenia wniosku, z wyjątkiem problemów technicznych ze strony banku lub systemu płatności.

13.11.4. Kwota wypłaty od 5000 rubli jest wypłacana na konto klienta w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.

13.11.5. Inne opóźnienia do 3 dni roboczych są możliwe w zależności od banku lub innego systemu płatności.

13.11.6. Inne sposoby wypłaty wygranych środków są omawiane oddzielnie z Administracją Serwisu.

13.11.7. Wypłata środków jest możliwa tylko na rachunki, karty płatnicze lub systemy zarejestrowane na nazwisko Klienta. W przypadku naruszenia tego warunku wszystkie wygrane mogą zostać skonfiskowane.

13.12. Firma nie świadczy usług wymiany pieniędzy. Mamy prawo zamknąć takie konta i:

13.12.1. zatrzymać prowizję w wysokości naszych kosztów za wypłatę środków niezwiązanych z grą;

13.12.2. unieważnić wszystkie operacje wykonane na rachunkach głównym i zduplikowanym;

13.12.3. nie zwracać Klientom wszystkich wpłat dokonanych z rachunku głównego i zduplikowanego.

13.13 Aby aktywować wypłatę środków, gracz musi postawić zakład o współczynniku co najmniej 1,1 w wysokości co najmniej 100% każdego złożonego depozytu lub co najmniej 100% każdego złożonego depozytu (do wykorzystania (gra, wykorzystanie) w grach kasynowych lub grach na żywo)

13.14. Jeśli na koncie gracza określonym w punkcie 13.13 nie było wystarczającej aktywności w grach, Firma Bukmacherska ma prawo do potrącenia od klienta kosztów prowizji systemu płatności (do 15% za każdą transakcję).

13.15. Jeśli wygrana kwota wynosi od 5 000 000 (pięć milionów rubli), firma bukmacherska zastrzega sobie prawo do ustalenia dziennego limitu wypłat, który jest obliczany indywidualnie dla każdego Klienta.

 1. Regulamin usług Spółki
  14.1. Zgadzasz się zapłacić za wszystkie usługi i / lub towary lub inne dodatkowe usługi zamówione przez Ciebie w Witrynie, a także wszelkie dodatkowe koszty (jeśli to konieczne), w tym między innymi wszelkiego rodzaju podatki, cła itp. ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe regulowanie wszelkich płatności. Dostawca usług płatniczych zapewnia jedynie wykonanie płatności w wysokości wskazanej przez Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za uiszczenie przez użytkownika Serwisu ww. dodatkowych kwot. Po kliknięciu przycisku „Płatność” uznaje się, że płatność została zrealizowana i jest nieodwołalnie zrealizowana. Klikając przycisk „Zapłać”, zgadzasz się, że nie będziesz mógł wycofać płatności ani zażądać jej wypłaty. Składając zamówienie w Witrynie, potwierdzasz i wskazujesz, że nie naruszasz praw żadnego państwa. Dodatkowo, akceptując postanowienia niniejszego regulaminu (i/lub Regulaminu), jako właściciel karty płatniczej potwierdzasz, że masz prawo do korzystania z towarów i/lub usług oferowanych w Serwisie.

14.2. W przypadku korzystania z usług Witryny oferującej takie konkretne usługi, jak usługi związane z grami, dostarczasz prawnie wiążące potwierdzenie, że osiągnąłeś lub przekroczyłeś już pełnoletność, co jest prawnie dozwolone w Twojej jurysdykcji w celu korzystania z usługi świadczone przez Serwis.

14.3. Rozpoczynając korzystanie z usług Witryny, przyjmujesz odpowiedzialność prawną za zgodność z prawem każdego państwa, w którym ta usługa jest używana, i potwierdzasz, że dostawca usług płatniczych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne lub nieuprawnione takie naruszenia. Wyrażając zgodę na korzystanie z usług Witryny, rozumiesz i akceptujesz, że przetwarzanie jakiejkolwiek Twojej płatności jest realizowane przez dostawcę usług płatniczych i nie ma prawa do zwrotu usług i / lub towarów już zakupionych lub innych możliwości anulować płatność. Jeśli chcesz zrezygnować z korzystania z usługi przy kolejnym zakupie usługi i/lub towaru, możesz zrezygnować z usługi za pomocą Konta Osobistego w Serwisie.

14.4. Dostawca usług płatniczych nie ponosi odpowiedzialności za odmowę/niemożność przetwarzania danych związanych z Twoją kartą płatniczą ani za odmowę związaną z nieuzyskaniem zgody banku wydającego na dokonanie płatności przy użyciu Twojej karty płatniczej. Dostawca usług płatniczych nie ponosi odpowiedzialności za jakość, wielkość, cenę jakiejkolwiek usługi i/lub produktu oferowanego Tobie lub zakupionego przez Ciebie w Serwisie za pomocą Twojej karty płatniczej. Płacąc za jakiekolwiek usługi i/lub towary Witryny, jesteś przede wszystkim zobowiązany do przestrzegania zasad

korzystanie z Serwisu. Należy pamiętać, że tylko Ty, jako właściciel karty płatniczej, jesteś odpowiedzialny za terminową płatność za jakąkolwiek usługę i/lub produkt zamówiony przez Ciebie za pośrednictwem Serwisu oraz za wszelkie dodatkowe koszty/prowizje związane z tą płatnością. Dostawca usług płatniczych jest jedynie wykonawcą płatności w wysokości wskazanej przez Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ceny, ceny całkowite i/lub kwoty całkowite.

14.5. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z niezgodnością z powyższymi warunkami i/lub innymi przyczynami, prosimy o odmowę terminowego dokonania płatności oraz, w razie potrzeby, bezpośredni kontakt z administratorem/obsługą serwisu internetowego.

 1. Zmowa, wprowadzająca w błąd, oszukańcza i przestępcza działalność
  15.1. Firma nie zaleca zawierania zakładów przez grupę Klientów z tego samego adresu IP lub z tej samej sieci lokalnej, jak również po uprzednim uzgodnieniu. Powyższe działania można uznać za zmowę, oszustwo, działania wprowadzające w błąd.

15.2. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, kiedy dokładnie się dowiedziała, lub w późniejszym okresie ustalono, że zakład został dokonany z naruszeniem zasad. Mamy prawo zamknąć takie konta i:

15.2.1. unieważnić wszystkie operacje, nie zwracać Klientom wszystkich depozytów i zakładów dokonanych w porozumieniu z innymi Klientami;

15.2.2. żądać zwrotu wszystkich wygranych, premii i środków otrzymanych w wyniku zmowy. Klient zobowiązany jest do ich zwrotu na nasze pierwsze żądanie.

15.3. Następujące działania są surowo zabronione, ich popełnienie będzie traktowane jako bezpośrednie naruszenie Umowy:

15.3.1. przekazywanie informacji stronie trzeciej;

15.3.2. działania niezgodne z prawem: oszustwa, wykorzystywanie złośliwego oprogramowania, botów i błędów w oprogramowaniu strony internetowej;

15.3.3. nieuczciwa działalność polegająca na wykorzystaniu skradzionych, sklonowanych lub w inny sposób nielegalnie uzyskanych informacji o karcie kredytowej lub debetowej w celu zasilenia konta;

15.3.4. udział w czynnościach przestępczych, praniu pieniędzy i innych czynnościach, w których udział może wiązać się z odpowiedzialnością karną;

15.4. Mamy prawo zawiesić, anulować lub cofnąć płatności lub wygrane związane ze środkami bonusowymi w przypadku podejrzenia, że ​​Klient celowo je nadużywa.

15.5. Firma zastosuje wszelkie dozwolone i prawnie dozwolone metody w celu wykluczenia i identyfikacji oszukańczych zmów i ich bezpośrednich uczestników, a także bez wątpienia zostaną podjęte odpowiednie środki przeciwko tym osobom. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Klientów w wyniku oszukańczych działań.

15.6. Klienci są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia nas, jeśli podejrzewają, że jakikolwiek Klient jest w zmowie lub angażuje się w nieuczciwe działania. Możesz skontaktować się z nami, kontaktując się z obsługą techniczną za pośrednictwem strony internetowej w trybie czatu online lub dzwoniąc pod numer 8(800)301-77-89 (24/7).

15.7. Mamy prawo, bez uprzedniego powiadomienia, uniemożliwić Klientom dostęp do Serwisu i zablokować ich konta w przypadku podejrzenia o nieuczciwą działalność. W takich przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności za zwrot i rekompensatę środków dostępnych na rachunkach takich Klientów. Ponadto mamy prawo zgłaszać nielegalne działania organom ścigania. Klienci są zobowiązani do pełnej współpracy z nami w badaniu takich przypadków.

15.8. Klientom zabrania się korzystania z usług i oprogramowania witryny internetowej w celu dokonywania oszukańczych, nielegalnych działań i transakcji zgodnie z prawem danej jurysdykcji. W przypadku ustalenia lub ujawnienia, że ​​Klient dopuścił się takich działań, Spółka może zawiesić lub zablokować konto Klienta i wstrzymać dostępne na nim środki. W takich przypadkach Klientom nie przysługuje prawo do zgłaszania Spółce jakichkolwiek roszczeń.

15.9 Zabronione jest prowadzenie działalności hazardowej w serwisie w imieniu osób trzecich (nominalnych właścicieli konta do gry). Konto w grze podlega natychmiastowej blokadzie, jeżeli w trakcie weryfikacji konta w grze funkcjonariusz ds. bezpieczeństwa stwierdzi, że osoba podlegająca weryfikacji nie jest faktycznym właścicielem konta w grze.

 1. Inne zabronione działania na stronie
  16.1. W Serwisie zabrania się stosowania agresywnego lub obraźliwego sposobu komunikacji, wulgaryzmów, gróźb oraz stosowania jakichkolwiek działań przemocowych wobec pracowników i innych Klientów Spółki. Jeśli Gracz nie zastosuje się do niniejszego paragrafu zasad, Firma ma prawo zakończyć korespondencję z tym Graczem lub pozostawić przychodzące zgłoszenie bez rozpatrzenia.

16.2. Zabronione jest umieszczanie w serwisie internetowym informacji w ilości, która mogłaby spowodować nieprawidłowe działanie serwisu internetowego oraz

podjąć wszelkie inne działania, które mogą wpłynąć na działanie zasobu. W tym przypadku mamy na myśli wirusy, złośliwe oprogramowanie, masową wysyłkę poczty i spam – wszystkie powyższe są surowo zabronione. Ponadto Klientom zabrania się usuwania, zmieniania i edytowania informacji zamieszczonych w serwisie internetowym.

16.3. Klienci mogą korzystać z Witryny wyłącznie w celach rozrywkowych. Zabronione jest kopiowanie serwisu internetowego w całości lub jakiejkolwiek jego części bez pisemnej zgody Spółki.

16.4. Klienci obiecują nie podejmować działań mających na celu złamanie systemu bezpieczeństwa serwisu internetowego, uzyskanie nielegalnego dostępu do poufnych danych lub ataki DDoS. W stosunku do Klientów podejrzanych o naruszenie tej zasady zostaną podjęte odpowiednie środki: całkowity zakaz dostępu do strony internetowej oraz blokada konta. Ponadto mamy prawo powiadomić właściwe organy o niezgodnych z prawem działaniach Klienta.

16.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty i szkody, które mogą ponieść nasi Klienci lub osoby trzecie z powodu awarii technicznych spowodowanych atakami wirusów lub innymi złośliwymi działaniami skierowanymi na stronę internetową.

16.6. Zabronione jest przenoszenie i sprzedawanie konta jednego Klienta drugiemu.

 1. Zmiany na stronie
  17.1. Mamy prawo w dowolnym momencie, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub uzupełniania usług oferowanych na stronie internetowej w celu utrzymania i aktualizacji zasobu.
 2. Błędy systemowe
  18.1. Jeżeli w trakcie gry nastąpi awaria strony internetowej, Spółka postara się jak najszybciej naprawić sytuację. Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie narzędzi informatycznych wynikające z pracy sprzętu używanego przez Klientów w celu uzyskania dostępu do strony internetowej, jak również za awarie w działaniu dostawców Internetu.
 3. Błędy i niedociągnięcia
  19.1. Mamy prawo ograniczyć lub anulować dowolne zakłady.

19.2. Jeśli Klient wykorzystał środki zaksięgowane na jego koncie w wyniku błędu w stawianiu zakładów i graniu w gry, możemy unieważnić takie zakłady i wszelkie wygrane z nich uzyskane. Jeżeli środki zostały wypłacone po takich stawkach, to kwoty te należy uznać za przekazane Klientowi w celu zarządzania zaufaniem, Klient jest zobowiązany do ich zwrotu na nasze pierwsze żądanie.

19.3. Spółka i usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, w tym utratę wygranych, wynikające z błędów po stronie Klienta lub z naszej strony.

19.4. Firma, jej dystrybutorzy, podmioty stowarzyszone, licencjobiorcy, podmioty zależne, a także pracownicy i dyrektorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z przechwycenia lub niewłaściwego wykorzystania informacji przesyłanych przez Internet.

 1. Ograniczenie naszej odpowiedzialności
  20.1. Klient samodzielnie decyduje o korzystaniu z usług serwisu internetowego, a wszelkie działania i ich konsekwencje są wynikiem osobistego wyboru Klienta, dokonanego według własnego uznania na własne ryzyko i ryzyko.

20.2. Obsługa strony internetowej odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Nie udzielamy żadnych dodatkowych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do strony internetowej i oferowanych na niej usług i niniejszym wyłączamy naszą odpowiedzialność (w zakresie dozwolonym przez prawo) w odniesieniu do wszelkich dorozumianych gwarancji.

20.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za czyny niedozwolone, zaniedbania, straty, szkody i straty, których nie możemy obecnie przewidzieć.

20.4. Spółka nie odpowiada za zawartość zasobów, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem serwisu internetowego.

 1. Naruszenie warunków
  21.1. Klient zgadza się w pełni zabezpieczyć, chronić i bronić interesów Spółki, jej partnerów, pracowników i dyrektorów przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, kosztami, stratami i wydatkami wynikającymi z:

21.1.1. naruszenie przez Klienta warunków Umowy;

21.1.2. naruszenie przez Klienta praw i praw osób trzecich;

21.1.3. uzyskiwania dostępu do usług Serwisu przez jakąkolwiek inną osobę posługującą się danymi identyfikacyjnymi Klienta za jego zgodą lub bez jego zgody, lub;

21.1.4. zawłaszczyć uzyskane w ten sposób wygrane.

21.2. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków Umowy mamy prawo do:

21.2.1. zawiadomić Klienta, że ​​swoimi działaniami narusza warunki Umowy i zażądać niezwłocznego zaprzestania działań zabronionych;

21.2.2. czasowo zawiesić konto Klienta;

21.2.3. zablokować konto Klienta bez uprzedzenia;

21.2.4. pobrać z konta Klienta kwotę wypłat, wygranych lub bonusów uzyskanych w wyniku naruszenia.

21.3. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania nazwy użytkownika i hasła Klienta w przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z postanowień Umowy.

 1. Prawa własności intelektualnej
  22.1. Cała zawartość Serwisu podlega prawom autorskim i innym prawom własności należącym do Spółki. Wszystkie materiały do ​​pobrania i drukowane

Obecne na stronie internetowej można pobrać tylko na jeden komputer. Drukowanie tych materiałów jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

22.2. Korzystanie z Serwisu nie daje Klientowi żadnych praw do własności intelektualnej będącej własnością Spółki lub osoby trzeciej.

22.3. Jakiekolwiek wykorzystanie lub powielanie znaku towarowego, znaków towarowych, logotypów i innych materiałów promocyjnych prezentowanych na stronie internetowej jest zabronione bez odpowiedniej zgody Spółki.

22.4. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty lub wydatki poniesione w wyniku popełnienia przez niego czynności zabronionych. Użytkownicy muszą niezwłocznie powiadomić Firmę, jeśli dojdą do wiadomości o jakimkolwiek zabronionym działaniu i zapewnić wszelką niezbędną pomoc w dochodzeniu, które Firma może przeprowadzić na podstawie dostarczonych informacji.

 1. Dane osobowe Klientów
  23.1. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wymogów ochrony danych osobowych w takiej formie, w jakiej Spółka wykorzystuje dane osobowe zebrane w wyniku wizyty użytkownika na stronie internetowej. Spółka z najwyższą powagą podchodzi do zobowiązań dotyczących przetwarzania danych osobowych naszych Klientów. Spółka przetwarza dane osobowe podane przez Klientów w pełnej zgodności z polityką prywatności.

23.2. Przekazując dane osobowe, Klienci wyrażają zgodę na to, że Spółka ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celach określonych w Umowie lub w celu wypełnienia obowiązków regulacyjnych i prawnych.

23.3. Zgodnie z polityką prywatności zobowiązujemy się nie ujawniać ani nie przekazywać danych osobowych naszych Klientów podmiotom trzecim, za wyjątkiem pozyskiwania dostawców i pracowników, którzy w razie potrzeby mogą je wykorzystać wyłącznie w celu lepszego świadczenia usług.

23.4. Przechowujemy kopie wszelkiej korespondencji otrzymanej od Klientów w celu dokładnego rejestrowania wszystkich otrzymanych informacji.

 1. Wykorzystywanie plików cookies w serwisie
  24.1. Używamy plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu. „Cookie” to specjalny mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej, za pomocą którego możemy ponownie rozpoznać określonych użytkowników, gdy ponownie odwiedzają stronę internetową. Więcej informacji na temat kontrolowania i usuwania plików cookie można znaleźć na stronie: www.aboutcookies.org (http://www.aboutcookies.org). Należy pamiętać, że usunięcie naszych plików cookie może zablokować dostęp do niektórych sekcji i funkcji serwisu.
 2. Reklamacje i zawiadomienia
  25.1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji i roszczeń dotyczących działania serwisu internetowego, w pierwszej kolejności należy jak najszybciej przesłać zgłoszenie do działu pomocy technicznej w trybie czatu online za pośrednictwem strony internetowej Spółki (tel. round-the całodobowe wsparcie Spółki – 8 (800) 301-77-89 ) lub na firmowy adres e-mail – [email protected]

25.2. Klient zgadza się, że zapis sporu przechowywany na serwerze może zostać użyty jako dowód przy rozpatrywaniu roszczenia.

 1. Procedura rozwiązywania sporów
  26.1. Gracz może rzucić wyzwanie każdej sytuacji. Spółka kompleksowo i obiektywnie rozpatruje wszelkie kontrowersyjne kwestie, w przypadku udzielania konkretnych informacji – faktów i argumentów. Informacje sporne, wraz z załączonymi faktami i argumentami, należy przekazać pisemnie za pośrednictwem czatu online za pośrednictwem strony internetowej Spółki (tel. całodobowe wsparcie Spółki – 8 (800) 301-77-89) lub na adres e-mail usługi wsparcia Spółki – [email protected] W ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamacje lub życzenia zostaną rozpatrzone, a Klient otrzyma zawiadomienie o wyniku rozpatrzenia w piśmie zwrotnym. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych kontroli Spółka ma prawo przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku do 30 dni od dnia jego otrzymania. Zabronione jest używanie w treści listu wulgaryzmów, obelg i nieprawdziwych danych.
 2. Okoliczności siły wyższej
  27.1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie obowiązków wymienionych w Umowie, w przypadku gdy są one spowodowane siłą wyższą, przez którą należy rozumieć klęski żywiołowe, wojny, niepokoje społeczne, spory przemysłowe, przerwy w sieciach użyteczności publicznej , ataki DDoS lub inne ataki w Internecie, które mogą mieć negatywny wpływ na działanie serwisu internetowego.

27.2. W okresie zaistnienia okoliczności siły wyższej działalność serwisu internetowego uważana jest za zawieszoną i w tym okresie wykonanie zobowiązań podlega opóźnieniu. Spółka zobowiązuje się do wykorzystania wszelkich dostępnych jej środków w celu znalezienia rozwiązań, które pozwolą jej w pełni wypełnić swoje zobowiązania wobec Klientów, aż do zakończenia działania siły wyższej.

 1. Zrzeczenie się zobowiązania

zastawy
28.1. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wyegzekwować któregokolwiek z zobowiązań Klienta lub sami nie jesteśmy w stanie skorzystać z któregokolwiek ze środków, do których jesteśmy uprawnieni, nie należy tego interpretować jako zrzeczenia się takich środków ani jako przyczyny zwolnienia Klienta od wypełnienia zobowiązań.

 1. Rozdzielność umowy
  29.1. Jeżeli którakolwiek z klauzul Umowy nagle stanie się nieważna, bezprawna lub niewykonalna, wówczas postanowienie to zostanie oddzielone od reszty Umowy, która w pełni zachowa swoją moc prawną. W takich przypadkach część uznana za nieważną zostanie zmieniona zgodnie ze zaktualizowanymi zasadami.
 2. Linki
  30.1. Witryna może zawierać linki do innych zasobów, które są poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść innych witryn, działania lub zaniechania ich właścicieli, a także za treść reklam i sponsoringu osób trzecich. Hiperłącza do innych stron internetowych są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Klienci korzystają z nich na własne ryzyko.
 3. Promocje bonusowe
  31.1. Podwyższony zakład (zakład) jest ustalany tylko dla premii gotówkowych i dotyczy tylko kwoty premii. Jeśli premia jest procentem depozytu, zakład dotyczy kwoty procentu. Wysokość zakładu zależy od trwającej promocji bonusowej i jest ustalana przez stronę internetową.

31.2. Możesz wypłacić bonus gotówkowy tylko wtedy, gdy zostanie on w pełni postawiony.

W przypadku gromadzenia bonusów gotówkowych za rejestrację lub w innych przypadkach, gdy po otrzymaniu bonusu Klient nie jest zobowiązany do wpłaty środków na saldo, wypłata naliczonego bonusu nie jest możliwa przed pierwszą wpłatą.